بحران مصرف الکل در ایران

28 فوریه 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مصرف الکل در میان اطرافیان شما چقدر است؟ به نظر شما چرا مصرف الکل با وجود ممنوعیت این قدر بالا رفته است؟