بحران آب در خرمشهر

11 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران آب در خرمشهر اگر ساکن خرمشهر خوزستان هستید از وضعیت دسترسی به آب سالم بگویید. برخورد حکومت با معترضان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر ساکن خرمشهر خوزستان هستید از وضعیت دسترسی به آب سالم بگویید. برخورد حکومت با معترضان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟