هشدار صندوق نجات کودکان: فرزندان پناهجويان در يک قدمی فاجعه قرار دارند

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق نجات کودکان هشدار داده که کودکان پناهجويان در يک قدمی فاجعه قرار دارند. نهاد بين المللی صندوق نجات کودکان، از اتحاديه اروپا خواسته به پناهجويان جزاير يونان بيشتر کمک کند.