نمایشگاه نقاشان خودآموخته در بلژیک

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد نقاشان خودآموخته ای که به شهرت جهانی می رسند، انگشت شمار است. در ایران، مشهورترین نقاش خودآموخته مکرمه قنبری است. بسیاری از آثار این هنرمندان شبیه نقاشی های کودکان است و بازتاب دهنده نگاه آنها به محیط اطراف شان است.