فیلم دانکرک: «شاهکار» کریستوفر نولن؛ منتظر اسکار باشید

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در سال ۱۹۴۰، در پیامد سقوط فرانسه، در حالیکه آمریکا هنوز به جنگ دوم جهانی نپیوسته بود، سربازان انگلیسی، در کنار همرزمان فرانسوی، بلژیکی و استرالیایی، در شهر کوچک ساحلی «دانکرک» در تنگنا قرار گرفته بودند. پشت به دریا و روبه نیروی دشمن که هرلحظه نزدیک می شد. گزارش بهنام ناطقی