گیشه: فیلم جدید بر پرده سینماها

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سومین بخش از مجموعه «دگرسان» Divergent با نام «وفادار» Allegiant، درباره قیام علیه نظام اقتدارگرای حاکم بر جامعه پساقیامتی شیکاگو،با فروشی کمتر از دو فیلم قبلی در سه روز نخست اکران،نمی تواند فیلم کارتونی «زوتوپیا» از شرکت دیزنی را در آغاز سومین هفته اکران،از رأس جدول پائین بکشد. گزارش بهنام ناطقی