بدن های بیونیک - VOA Tek

24 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«استخوان‌بندی خارجی» يا «اگزواِسکلتون» بیولوژی بدن انسان را تقلید می کند و به توانجویان حرکتی اين قدرت رامی دهد تا خود را به شکلی کاملاً متفاوت ببينند و حرکت را دوباره تجربه کنند.