بد رفتاری با معلولان بهزیستی (بازپخش)

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار خبر بد رفتاری و ضرب و جرح با معلولان بهزیستی در آسایشگاهی در ولد آباد کرج موجب تعطیلی این مرکز وابسته به بهزیستی شد. به نظر شما چه نهادی مسئولیت دارد؟ آیا باید نگاه جامعه و دولت نسبت به معلولان در ایران متحول شود؟