بازتاب گفتگوهای وين در روزنامه های آمریکا

25 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های امروز آمریکا به برنامه هسته ای ایران و گفتگوهای امروز وین پرداخته و دراین رابطه سخنان وزیر دفاع خطاب به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را دایر بر تضمین دادن به این کشورها به طور مفصل بازتاب داده اند.