بازنشستگان شاغل در نهادهای حکومتی

03 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با منع اشتغال بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی موافقید؟ آیا این طرح اجرایی خواهد شد یا مدیران بازنشسته آن را دور خواهند زد؟