بازگشت نخبگان یا بازگشت آقازاده‌ها

05 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا شعارهای دولت در دعوت از نخبگان برای بازگشت و فعالیت در ایران با واقعیت منطبق است؟ زمینه برای فرار مغزها بیشتر فراهم است یا جذب نخبگان؟