بازدید از یک باغ وحش با گونه های در حال انقراض

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اين گزارش از باغ وحشی سراغ می گيريم که محل زندگی دو هزار حیوان است که تقریبا یک چهارم آنها از گونه ها در حال انقراض هستند.