بازداشت تمام اعضای دولت سابق سودان 
و انتقال آنها به زندان؛ هوشمند میرفخرایی گزارش می دهد

25 اردیبهشت 1398