قصاص برای ضارب طلبه بسیجی؛ دو سال بعد از رضایت

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاهی در تهران، ضارب یک طلبه بسیجی را که قبلا مورد بخشش قرار گرفته بود، به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کرد. صدور این حکم در حالیست که چالش های جدی در مورد آن مطرح است. در هفته های اخیر، طیفی از نیروهای بسیجی با برگزاری تجمع، خواستار حکم قصاص متهم شده بودند.