باربارا باکسر، سناتور دمکرات از کالیفرنیا

18 شهریور 1394