بازاریان در شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود اعتصاب کردند

26 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کسبە و بازاریان شھرستان‌ھای مرزی بانە و جوانرود روز یکشنبه ۲۶ فروردین در اعتراض بە افزایش تعرفەھای گمرکی و مسدود شدن گذرگاه‌های تجاری با عراق اعتصاب کردند. به گزارش علی جوانمردی، خبرنگار صدای آمریکا در اربیل، مقامات دولتی تاکنون بە خواست معترضان پاسخی ندادەاند.