بان کی مون: روحانی به وعده های حقوق بشری اش عمل نکرده

21 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیرکل سازمال ملل متحد درگزارشی به شورای حقوق بشراین سازمان در ژنوبشدت از وضعیت حقوق بشر درایران انتقاد کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درایران نیز ازجمهوری اسلامی ایران به خاطر زیرپانهادن آشکار حقوق بشر وافزایش شماراعدامها انتقاد کرده است. گزارش از کوروش صحتی.