پادشاه بحرین در سازمان ملل عادی سازی روابط با اسرائیل را به نفع ثبات منطقه دانست

05 مهر 1399