بازتاب اظهارات یک نماینده مجلس به حق تحصیل بهائیان؛ واکنش سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل

20 شهریور 1397