توافق مشروط متحصنان سنگ آهن بافق با ماموران دولتی

12 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از پنج هزار کارگر کارخانه سنگ آهن بافق یزد که در اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه و بازداشت گروهی از همکارانشان دست به اعتصاب زده بودند به توافقی موقت با مقامات رسیده اند .