محرومیت از تحصیل و تدریس

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بابک ثابتیان – استاد موسیقی – واشنگتن: پس از انقلاب نه تنها استاد بهایی از دانشگاه ها اخراج شدند بلکه داوطلبان بهایی تحصیل در دانشگاه ها هم در ابتدا از ورود به دانشگاه محروم بودند اما در سالیان اخیر تعداد اندکی دانشجوی بهایی را می پذیرند سپس به بهانه های دیگری آنان را اخراج می کنند.