با وجود اعتراضات٬ جشنواره کن از آلن دلون تقدیر کرد؛ شپول عباسی گزارش می دهد

31 اردیبهشت 1398