ازدواج کودکان در ایران

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برای مقابله با ازدواج کودکان چه باید کرد؟ آیا در شهر یا محله سکونت شما هم ازدواج کودکان وجود دارد؟