آزار مسلمانان غرب جمهوری آفريقای مرکزی

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه خشونت های مذهبی، غرب جمهوری آفريقای مرکزی تقريباً خالی از مسلمانان شده است. از زمان عقب نشينی ائتلاف اسلام گرايان سلکا Seleka به شمال شرق کشور، بخش زيادی از مسلمانان در غرب کشته و هزاران نفر از آنها از فرط آزار شبه نظاميان مسيحی موسوم به «ضد بالاکا» آواره شده اند.