آزادى مذاهب

28 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزادی مذهب یکی از اصول دموکراسی است. به نظر شما چرا کشورهای مختلف آزادی مذاهب را زیر پا می گذارند؟