ايرانيان و تحمل حرف مخالف

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رواداری یا مدارا تحمل عقاید و نظرات دیگران است. حافظ می گوید:آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت با دشمنان مدارا! آيا رواداری نوعی فضیلت محسوب می شود؟و آیا شما نیز چون حافظ مدارا و رواداری را از ارزشهای مثبت جامعه می دانید؟ به نظر شما در غیاب رواداری می توان از آزادی فردی سخن گفت؟