ايران، يكى از پر زندانى ترين كشورهاى جهان

09 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال ۱۳۵۸ از هر ۳۶۰۰ ایرانی یکى زندانی بود. در سال ۱۳۹۳ از هر ۳۷۰ ایرانی یکی زندانی بود، یعنی به طور نسبی تعداد زندانیان ایران در ۳۶ سال اخیر تقریباً ۱۰ برابر شده است. تعداد مطلق افراد زندانی در همین دوره تقریباً ۲۲ برابر شده است. به نظر شما چرا تعداد زندانیان در ایران چنین افزایشی یافته است؟