ایران و آزادی رسانه

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آزادی رسانه‌ها چقدر برای شما اهمیت دارد؟ حکومت ایران از اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات به دنبال چیست؟ آیا امکان دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات برای شما فراهم است؟