ایمی اسلیپوویتز: حکومت ایران برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی چهل هزار نفر را به کار گرفته است

15 آبان 1398