ای وی وی، مشهورترين چهره بين المللی هنر معاصر چين

09 مرداد 1391