اولین روز گردهمایی سران ناتو؛ گزارش کامبیز توانا خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به لندن

12 آذر 1398