اولین معامله پایاپای ایران و هند، آرد با نفت

31 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین معامله پایاپای ایران و هند ، پس از اعمال دور تازه تحریم های غرب علیه ایران صورت گرفت . این تحریم ها امکان در یافت پول حاصل از فروش نفت را برای ایران مشکل کرده است . همکارم احمد باطبی گزارش میدهد .