اوکراين رای پارلمان کريمه را محکوم کرد

16 اسفند 1392