اوباما ادامه کمکهای آمريکا به مصر را بررسی می کند

29 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا شخصا سرگرم بررسى كمك هاى ايالات متحده به مصر شده است. اين در حالى است كه هنوز دولت آمریکا نظر مستقيمى در باره چگونگى كنار گذاشتن محمد مرسى آخرين رئيس جمهورى مصر بوسیله ارتش آن كشور ابراز نكرده است. گزارش از پريچهر فرزام.