اعتصاب غذای دوباره پناهجویان جزیره مانوس به عملکرد دولت استرالیا

09 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در استراليا، بيش از ۶۰۰ پناهجوی اردوگاه پناهندگان مانوس، سه شنبه برای خودداری از منتقل شدن به محلی ديگر دست به اعتصاب غذا زدند. اين افراد از بيم آزار ساکنان محلی مايلند در اردوگاه مانوس، واقع در گينۀ نو که توسط دولت استراليا اداره می شود باقی بمانند.