اثرات گرمایش زمین و تاثیر بر تپه های مرجانی استرالیا

25 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش بزرگی از تپه های مرجانی استرالیا کاملا رنگ خود را از دست داده اند که ناشی از گرمایش زمین و فاجعه ای برای دیواره بزرگ مرجانی آن کشور است.