آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا؛ وضعیت اضطراری برقرار و برق و گاز مناطق وسیعی قطع است

04 آبان 1398