اعتصابات و اعتراضات در ایران

15 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر از اعتصاب کنندگان هستید، از وضعیت و مطالبات خود بگویید. اعتصابات و تظاهرات تا کجا پیش خواهد رفت؟ حکومت تاکنون چه پاسخی به این نارضایتی‌ها داده است؟