اعتصابات کارگری در يونان

15 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دولت یونان سرگرم مذاکره با بازرسان اروپایی بر سر اصلاحات اقتصادی بیشتر در کشور است، اتحادیه های کارگری یونان علیه طرح کاهش مشاغل دولتی و خصوصی سازی اعتصاب کردند. این در حالی است که مسافران از لغو پروازها بدلیل اعتصاب کارگران خشمگینند. گزارش از احمد فرحبخش.