اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

01 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا از اعتصاب غذای زندانیان رجایی شهر باخبرید؟ آیا جامعه ایران نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی بی‌تفاوت شده است؟ بیش از ده زندانی سیاسی و عقیده در زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به برخوردها و وضع نگه‌داری خود دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.