اعتصاب غذاى زندانيان به نفع كيست؟

28 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب غذا آخرین حربه شخص زندانی است که حقوق انسانی خود را پامال شده می بیند و راهی برای دفاع از آن نمی یابد .ولی از اعتصاب غذا چه کسی بیشتر صدمه می بیند: اعتصاب کننده و خانواده اش یا حکومت؟ چرا دولت درباره اعتصاب غذای زندانیان معیاری دوگانه دارد؟