اعتراضات در خوزستان

21 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر از شهروندان عرب ایران هستید بگویید که آیا حقوق شما در ایران رعایت می‌شود یا نه؟ دلیل نقض حقوق قومیت‌ها را چه می‌دانید؟