اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اصفهان به نبود امکانات برای پیشگیری از شیوع کرونا در بیمارستان‌ها

03 اسفند 1398