اعتقاد به خرافات و استفاده از طلسم و جادو

24 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما به طلسم و جادو اعتقاد دارید؟ اعتقاد به خرافات چه تاثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی افراد خواهد گذاشت؟