اثرات اقتصادی اعتراضات ضد دولتی در ترکیه

07 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به اثرات اقتصادی اعتراضات ضد دولتی اخیر بر اقتصاد ترکیه موضوع گزارش همکارم بیژن فرهودي از استانبول است.