اعتبار در تجارت و چک های بی محل

12 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفته می شود در سال های اخیر صدور چک های بی محل در عرصه اقتصاد ایران به معضلی جدی تبدیل شده است، اين در حالی است که قوه قضاییه هنوز موفق به تغییر قانون چک و تدیون قانون جدیدی برای پیشگیری از افزایش جرم نشده است.آیا گسترش تجارت الکترونیک می تواند در این زمنینه راهگشا باشد؟