اتاق بازرگانی ایران از سرمایه داری حمایت کرد

02 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد ایران را به «باورهای غلط اقتصادی» نسبت به سرمایه داری نسبت داد. این اظهارات تنها یک روز بعد از آن صورت می گیرد که یکی از اعضای اتاق بازرگانی از نگرانی خود نسبت به وجود آمدن مافیای بزرگ تر از روسیه ، در دل اقتصاد ایران، هشدار داده است. گزارش از وفا آذربهاری.