استخدام فرزند به جای پدر در برخی سازمان های دولتی

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا برای رفع مشکلات مالی و معیشتی بازنشستگان، شغل آنها باید به فرزندشان به ارث برسد؟ با این بحث که فرزند کارمند بازنشسته دولت‌بودن به‌خودی‌خود امتیاز محسوب شود، موافقید یا خیر؟ چرا ؟