استفاده بهینه از زندانی ها به عنوان نیروی کار

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفاده از زندانیان به عنوان نیروی کار تاریخچه ای دیرینه دارد. ساخت بسیاری از بناهای ماندگار جهان بدون استفاده از زندانیان شاید امکان پذیر نبود. در مواردی در ظاهر اسمش کار بوده اما نوعی شکنجه محسوب می شود. در دوران ما، استفاده درست از نیروی کار زندانیها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. کاری که بیگاری نباشد و حقوق انسانی محکوم را زیر پا نگذارد و به تغییر نگرش و شخصیت او کمک کند. یکی از نمونه های خوب این قضیه را در این گزارش می بینیم.