استاندار تهران متهم به دریافت رشوه در اختلاس بیمه

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از مطرح شدن نام معاون اول رییس جمهوری در پرونده اختلاس بیمه ایران، در ادامه محاکمه امروز از استاندار وقت تهران به عنوان یکی از کسانی که رشوه دریافت کرده اند، نام برده شد. قاضی دادگاه تایید کرد که از استاندار فعلی بازجویی کرده و مرتضی تمدن استاندار تهران اتهامات را رد کرده است. گزارش از آرش سیگارچی.